Det här är BRF Kvarnen i Jakobsbergs projektinformationssida. 

Den avser inte att ersätta föreningens ordinarie sida som finns på www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/kvarnen/

Telefonnummer till HSB felanmälan: 010-442 11 00 

Jouren på tel. 08-657 77 22 

Störningsjour tel. 010-470 30 00.

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

HSB bostadsrättsförening Kvarnen kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Datum/tid: 4 maj kl. 19.00 Plats: Kyrkans Lokal Jakobsberg

 

Dagordning

 • Föreningsstämmans öppnande
 • Val av stämmoordförande
 • Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 • Godkännande av röstlängd
 • Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
 • Godkännande av dagordning
 • Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 • Val av minst två rösträknare
 • Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • Genomgång av styrelsens årsredovisning
 • Genomgång av revisorernas berättelse
 • Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 • Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 • Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 • Presentation av HSB-ledamot
 • Beslut om antal revisorer och suppleant
 • Val av revisor/er och suppleant
 • Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 • Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 • Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
 • Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 • Föreningsstämmans avslutande

 

 

Välkommen önskar Styrelsen!

Spara
Cookies användarinställningar
Vi använder cookies (kakor) för att säkerställa att du får en bra upplevelse på vår webbplats. Om du avvisar användningen av kakor kanske den här webbplatsen inte fungerar som förväntat.
Acceptera alla
Avvisa allt
Analytics
Verktyg som används för att analysera data för att mäta effektiviteten på en webbplats och för att förstå hur den fungerar.
Google Analytics
Acceptera
Avböj
Matomo
Acceptera
Avböj
Nödvändig
Vår webbplats
Acceptera
Avböj
Unknown
Unknown
Acceptera
Avböj